Gwarancje ubezpieczeniowe

 

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych środków pieniężnych, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku gdy podmiot, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu. Gwarancja jest zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeń – Gwaranta  do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeń – Gwaranta do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

 

Zalety gwarancji kontraktowych:

  •  zabezpieczają  kontrakty krajowe i zagraniczne,
  •  podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa wśród partnerów,
  •  pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych,
  •  zwalniają wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu,
  •  w odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy,
  •  w wielu przypadkach umożliwia rozpoczęcie realizacji kontraktu.

 

Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie wierzytelności handlowych zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego przeznaczone jest dla przedsiębiorców oferujących swoim klientom odroczone terminy płatności. Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności ubezpieczonego przedsiębiorcy powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług zrealizowanych do jego klientów również będących przedsiębiorcami, potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi.