Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kodar Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzyckiej 13, 53-019 Wrocław

Kontakt: e-mail: biuro@kodar.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.kodar.pl, tel. +48 71 790 06 70 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe:

 • ubezpieczającego,
 • ubezpieczonego,
 • uposażonego,
 • osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej,
 • innych uprawnionych osób z umowy ubezpieczenia, których posiadane przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych,
 • osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt dotyczy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia
 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – w tym pomocy w likwidacji  szkody – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy,
 • wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Jak długo będziemy przechowywać́ Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

W przypadku niektórych produktów, decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również w oparciu o profilowanie. Zawsze w takim przypadku przy formularzu zbierania danych poinformujemy o takich działaniach, a ich realizacja odbędzie się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacja o profilowaniu w działaniach marketingowych:

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych usług. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • upoważnionych do tego naszych pracowników,
 • Zakładów Ubezpieczeń
 • Podmiotów udzielających kredytów/leasingów
 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu.

Mogą to być m. in.

– inni pośrednicy ubezpieczeniowi,

– pośrednicy leasingowi/kredytowi

– podmioty świadczące nam usługi doradcze,

– dostawcy usług informatycznych

 • innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.:

– zakładów reasekuracji,

– placówek medycznych,

– podmiotów prowadzących działalność płatniczą,

– podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,

– innym podmiotów niezbędnych do wykonania umowy ubezpieczenia

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane są na podstawie zgody
  – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z naszym biurem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, umowy leasingu/kredytu, umowy na obsługę BHP oraz do dokonania oceny ryzyka. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia/kredytu/leasingu/BHP. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

kliknij aby pobrać